Danh mục hàng DSTI :

Code Keywword      
SPS-5110 [SPSM-5110] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SPS Rotary Unions DSTI SPS Rotary Joint DSTI SPS khớp nối xoay
SPS-5210 [SPSM-5210] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SPS Rotary Unions DSTI SPS Rotary Joint DSTI SPS khớp nối xoay
SPS-5310 [SPSM-5310] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SPS Rotary Unions DSTI SPS Rotary Joint DSTI SPS khớp nối xoay
SPS-5410 [SPSM-5410] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SPS Rotary Unions DSTI SPS Rotary Joint DSTI SPS khớp nối xoay
SPS-5510 [SPSM-5510] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SPS Rotary Unions DSTI SPS Rotary Joint DSTI SPS khớp nối xoay
SPS-5610 [SPSM-5610] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SPS Rotary Unions DSTI SPS Rotary Joint DSTI SPS khớp nối xoay
LT-2121 [LTM-2121] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI LT Rotary Unions DSTI LT Rotary Joint DSTI LT khớp nối xoay
LT-2321 [LTM-2321 Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI LT Rotary Unions DSTI LT Rotary Joint DSTI LT khớp nối xoay
LT-2141 [LTM-2141] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI LT Rotary Unions DSTI LT Rotary Joint DSTI LT khớp nối xoay
LT-2341 [LTM-2341] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI LT Rotary Unions DSTI LT Rotary Joint DSTI LT khớp nối xoay
LT-2181 [LTM-2181] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI LT Rotary Unions DSTI LT Rotary Joint DSTI LT khớp nối xoay
LT-21121 [LTM-21121] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI LT Rotary Unions DSTI LT Rotary Joint DSTI LT khớp nối xoay
LT-23121 [LTM-23121] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI LT Rotary Unions DSTI LT Rotary Joint DSTI LT khớp nối xoay
LT-21241 [LTM-21241] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI LT Rotary Unions DSTI LT Rotary Joint DSTI LT khớp nối xoay
SE-1121 [SEM-1121] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SE Rotary Unions DSTI SE Rotary Joint DSTI SE khớp nối xoay
SE-1141 [SEM-1141] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SE Rotary Unions DSTI SE Rotary Joint DSTI SE khớp nối xoay
SE-1161 [SEM-1161] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SE Rotary Unions DSTI SE Rotary Joint DSTI SE khớp nối xoay
SE-1181 [SEM-1181] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SE Rotary Unions DSTI SE Rotary Joint DSTI SE khớp nối xoay
SE-11121 [SEM-11121] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SE Rotary Unions DSTI SE Rotary Joint DSTI SE khớp nối xoay
SE-11161 [SEM-11161] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SE Rotary Unions DSTI SE Rotary Joint DSTI SE khớp nối xoay
SE-11241 [SEM-11241] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI SE Rotary Unions DSTI SE Rotary Joint DSTI SE khớp nối xoay
GP-120 [GPM-120] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-121 [GPM-121] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-220 [GPM-220] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-221 [GPM-221] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-320 [GPM-320] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-321 [GPM-321] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-420 [GPM-420] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-421 [GPM-421] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-621 [GPM-621] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-130 [GPM-130] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-131 [GPM-131] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-230 [GPM-230] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-231 [GPM-231] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-330 [GPM-330] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-331 [GPM-331] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-430 [GPM-430] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-431 [GPM-431] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-530 [GPM-530] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-630 [GPM-630] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-140 [GPM-140] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-141 [GPM-141] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-240 [GPM-240] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-241 [GPM-241] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-340 [GPM-340] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-341 [GPM-341] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-440 [GPM-440] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-441 [GPM-441] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-540 [GPM-540] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-641 [GPM-641] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-161 [GPM-161] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-261 [GPM-261] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-361 [GPM-361] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-460 [GPM-460] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-561 [GPM-561] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-180 [GPM-180] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-280 [GPM-280] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-380 [GPM-380] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-480 [GPM-480] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-201-10 [GPM-201-10] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-301-10 [GPM-301-10] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-201-12 [GPM-201-12] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay
GP-301-12 [GPM-301-12] Rotary Unions , DSTI Vietnam DSTI GP Rotary Unions DSTI GP Rotary Joint DSTI GP khớp nối xoay